Winkelbeleid

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die bij Coco & Minou worden geplaatst voor alle artikelen en diensten die op de website www.cocoandminou.com worden aangeboden door niet-handelende personen (hierna "de Klant"). 

Bijgevolg is het feit dat eenieder een product bestelt dat te koop wordt aangeboden op de website van  www.cocoandminou.com  impliceert de volledige aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, waarvan de Klant erkent kennis te hebben genomen voorafgaand aan zijn bestelling. Coco & Minou behoudt zich het recht voor om de algemene verkoopsvoorwaarden op elk moment te wijzigen.  

Deze algemene verkoopvoorwaarden worden enerzijds afgesloten door de vennootschap:

Coco & Minou, EIRL

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Ambachten in Beauvais onder nummer 882 425 416 00014. Intracommunautair btw-nummer: FR81882425416

Het hoofdkantoor is gevestigd op 4 Rue Juliette Nevouet, 60000 Goincourt, Frankrijk

Hierna te noemen "Coco & Minou" en anderzijds door elke natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop wenst te doen via de online winkel "www.cocoandminou.com", hierna te noemen "de klant".

ARTIKEL 1. GEHEEL

Deze algemene voorwaarden drukken het geheel van de verplichtingen van partijen uit. In die zin wordt de Klant geacht alle bepalingen voorzien in deze algemene verkoopvoorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden. Coco & Minou verbindt zich er van haar kant toe haar rol als wederverkoper in het kader van voornoemde voorwaarden te respecteren.

ARTIKEL 2. DOEL

Het doel van deze algemene voorwaarden is om de rechten en plichten van partijen te definiëren in verband met de online verkoop van goederen en diensten aangeboden door Coco & Minou aan de Klant, van de bestelling tot de levering, inclusief betaling en gebruik van ter beschikking gestelde diensten door Coco & Minou.

ARTIKEL 3. TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de online verkoop van producten op de dag dat de bestelling door de Klant wordt geplaatst.  

 

ARTIKEL 4. BESTELLING

4.1. Capaciteit om te contracteren

Alle Coco & Minou-klanten verklaren volledig rechtsbevoegd te zijn, waardoor ze zich kunnen verbinden aan deze algemene verkoopvoorwaarden. Coco & Minou behoudt zich het recht voor om elke bestelling te annuleren en te weigeren van een Klant met wie er een geschil is of verschijnt tijdens de verwerking van een bestelling, in het bijzonder een geschil met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling.

4.2. Aanvaarding van de voorwaarden door de klant

Door een of meerdere producten op de site te kopen, erkent de klant door deze handeling kennis te hebben genomen van deze voorwaarden, die alleen ter discussie kunnen worden gesteld in de gevallen die in deze voorwaarden uitputtend zijn voorzien in de paragraaf "herroepingsrecht".

4.3. Bestellen

Op de website www.cocoandminou.com bestaat het bestelproces uit zes opeenvolgende stappen:
1. De Klant moet het product of de producten selecteren die hij wil kopen.
2. De Klant moet zijn winkelwagen valideren.
3. De Klant verifieert de geselecteerde producten met de kleur- en maatopties en geeft de gevraagde hoeveelheden aan.
4. De bestelling kan alleen op de site worden geregistreerd als de Klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd, hetzij door zijn e-mailadres en zijn persoonlijk wachtwoord in te voeren, hetzij door alle voor registratie gevraagde informatie in de rij te vermelden.
5. De Klant dient duidelijk de informatie aan te geven die nodig is voor de levering, dit betreft in het bijzonder het precieze leveringsadres alsook eventuele toegankelijkheidsbeperkingen (gebouw, verdieping, digicode, enz.).
6. De klant kiest de betalingswijze om over te gaan tot de betaling van zijn bestelling op de beveiligde interface, die op een stevige en definitieve manier het verkoopcontract dat hem bindt met Coco & Minou zal formaliseren.
Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de prijzen en de beschrijving van de te koop aangeboden producten. De online-invoer, op het formulier van een van onze betalingspartners, van het bankkaartnummer en de definitieve validatie van de bestelling door de Klant vormen het bewijs van de bestelling en de betaling van de bedragen voor de bestelde producten.

4.4. Order bevestiging

Er wordt automatisch een e-mail naar de Klant gestuurd om zijn bestelling te bevestigen, op voorwaarde dat het e-mailadres dat op het registratieformulier is vermeld geen fout bevat.

4.5. Bewijs van transactie

De geautomatiseerde registers, die onder redelijke veiligheidsvoorwaarden in de computersystemen van Coco & Minou worden bewaard, zullen worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen partijen. Het bedrijf Coco & Minou ontvangt, bewaart, registreert of verzendt op geen enkel moment enig element van de bankgegevens van haar klanten. Alle bankgegevens worden rechtstreeks verwerkt door haar gespecialiseerde partners (Payplug, Paypal, Caisse d'Epargne). De archivering van inkooporders en facturen gebeurt op een betrouwbare en duurzame drager die als bewijs kan worden aangeleverd.

4.6. Order volgen

De Klant kan de status van zijn bestelling volgen door de rubriek "Mijn account" te raadplegen op de website www.cocoandminou.com of op  onze pagina voor het volgen van pakketten . Voor elke vraag met betrekking tot de opvolging van zijn bestelling kan de Klant contact opnemen met de Klantenservice van Coco & Minou: info@cocoandminou.com  of op +33 9 7157 4340 van maandag tot en met vrijdag behalve op feestdagen, van 9.00 tot 16.00 uur. Antwoordapparaat buiten deze uren.

 

ARTIKEL 5: PRODUCTINFORMATIE

5.1. Producteigenschappen

Overeenkomstig artikel L. 111-1 van het consumentenwetboek kan de klant, voorafgaand aan zijn bestelling, op de site www.cocoandminou.com kennis nemen van de essentiële kenmerken van het product of de producten die hij wil bestellen. De Klant kan een of meerdere producten selecteren uit de verschillende categorieën die worden aangeboden op de website www.cocoandminou.com. De essentiële kenmerken van elk product worden op de meest leesbare en begrijpelijke manier gecommuniceerd, rekening houdend met de aard van het product en het communicatiemedium dat voor de presentatie ervan wordt gebruikt.  Het is echter mogelijk dat de beleving van het product(en) niet volledig overeenkomt met de producten. Het bedrijf Coco & Minou aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige gevolgschade als gevolg van deze presentaties, waaronder in het bijzonder voor bedrijfsverlies, winstderving, gemiste kans, schade of kosten, die zouden kunnen voortvloeien uit het feit van de aankoop van producten. Coco & Minou kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van gegevens, bestanden of schade zoals gedefinieerd in de vorige paragraaf.

5.2. Product beschikbaarheid

Het bedrijf Coco & Minou verbindt zich ertoe om ontvangen bestellingen alleen te honoreren binnen de limieten van de beschikbare productvoorraden. Bij gebrek aan beschikbaarheid van het/de product(en), verbindt Coco & Minou zich ertoe de Klant zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Coco & Minou kan het assortiment van producten die te koop worden aangeboden op haar website www.cocoandminou.com wijzigen. Beschikbaarheid kan binnen dezelfde dag variëren, afhankelijk van het verkoopniveau. Coco & Minou voert een zeer frequente update van de beschikbaarheid uit, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden als de voorraad niet meer overeenkomt met de aangegeven voorraad. Indien Coco & Minou een bij haar leveranciers besteld product niet kan verkrijgen, zal zij de Klant per e-mail of telefoon op de hoogte stellen van de verwachte vertraging of volledige onbeschikbaarheid. De Klant kan dan onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen terugbetaling van de betaalde sommen vragen. Er kan geen vergoeding voor annulering worden gevraagd, behalve de volledige terugbetaling van de genoemde Bestelling, tenzij de niet-uitvoering van het contract te wijten is aan Coco & Minou. De firma Coco & Minou kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het gesloten contract indien dit te wijten is aan de onvoorziene en onoverkomelijke gebeurtenis van een derde partij bij het contract of aan een geval van overmacht.

 

ARTIKEL 6: PRIJS

De verkoopprijzen van de aangegeven producten zijn uitgedrukt in Euro's en inclusief alle taksen (TTC). De verkoopprijzen van de producten zijn deze die van kracht zijn op de datum van de orderbevestiging die door de Klant wordt verzonden. De verkoopprijzen van de producten kunnen te allen tijde door de firma Coco & Minou worden gewijzigd. De prijzen zijn exclusief leveringskosten, die ten laste van de Klant zijn en die bovenop de prijs van de gekochte producten worden gefactureerd volgens het bedrag van de bestelling. De leveringskosten worden aangegeven vóór de definitieve validatie van de bestelling door de Klant. De prijzen houden ook geen rekening met eventuele promotionele aanbiedingen en persoonlijke kortingen, aangegeven vóór de definitieve validatie van de bestelling. De prijzen zijn inclusief de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) die van toepassing is op de dag van de bestelling en elke wijziging in het toepasselijke tarief wordt automatisch doorberekend aan de prijs van de producten die door het bedrijf Coco & Minou op de website www.cocoandminou.com worden verkocht . 
De prijzen kunnen echter niet worden gewijzigd nadat de bestelling van de klant is geplaatst. Bovendien, indien één of meerdere belastingen of bijdragen, in het bijzonder milieu, zouden worden gecreëerd of gewijzigd, naar boven of naar beneden, kan deze wijziging worden doorberekend in de verkoopprijs van de producten die door Coco & Minou op haar site worden verkocht.  www.cocoandminou.com .

 

ARTIKEL 7. HERROEPING EN RETOURZENDING

7.1. Standaard producten

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L121-20 van de consumentencode, beschikt de klant over een herroepingstermijn van 14 werkdagen vanaf de levering van de bestelling. Om dit te doen, stuurt u het (de) nieuwe en ongebruikte product(en) terug naar het Coco & Minou-adres dat door onze diensten is meegedeeld in hun originele verpakking en vergezeld van de factuur.

In overeenstemming met artikel L. 121-20-1 van de consumentencode, zullen we in geval van herroeping alle betaalde bedragen (inclusief transportkosten) terugbetalen, waarbij de kosten voor het terugzenden van de goederen voor rekening van de klant blijven.

De producten moeten naar ons worden teruggestuurd volgens de verzendmethode volgens welke we ze naar u hebben verzonden, vergezeld van alle accessoires in hun originele verpakking. Het zal noodzakelijk zijn om voor de verpakking te zorgen, omdat een product dat beschadigd aankomt, niet door onze diensten kan worden behandeld.

Uw aansprakelijkheid wordt uitsluitend aangegaan met betrekking tot waardevermindering van het onroerend goed als gevolg van andere manipulaties dan die nodig zijn om de aard, de kenmerken en de goede werking van dit onroerend goed vast te stellen.

In het geval dat u dit contract herroept, zullen wij alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief leveringskosten (behalve extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u, indien van toepassing, een andere leveringsmethode hebt gekozen dan de goedkopere methode van standaardlevering die door ons wordt aangeboden) zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop we op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen.

7.2 - Aangepaste producten en bestellingen

Coco & Minou biedt het maatwerk van producten op maat. 

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L 121-20-2 van de Franse consumentenwet, heeft de klant niet de mogelijkheid om zijn bestelling te herroepen, voor zover de op de site aangeboden en bestelde producten zijn gemaakt volgens de specificaties van de klant en zijn duidelijk gepersonaliseerd. De consument-klant wordt er dan ook op gewezen dat het herroepingsrecht niet van toepassing is op de verkoop van gepersonaliseerde producten op zijn verzoek.

Coco & Minou behoudt zich het recht voor om een bestelling te annuleren na controles op haalbaarheid en consistentie, afhankelijk van de prijs en het artikel.  

 

ARTIKEL 8: BETALING

De volledige betaling dient te geschieden op het moment dat de klant de bestelling plaatst. De betaalde bedragen kunnen op geen enkel moment worden beschouwd als een aanbetaling of aanbetaling. De Klant kan zijn bestelling online betalen met een kredietkaart: Visa en Mastercard of via Paypal. De Klant garandeert Coco & Minou dat hij over de nodige autorisaties beschikt om de betalingswijze te gebruiken die hij voor zijn bestelling heeft gekozen, bij het valideren van zijn bestelbon. De vennootschap Coco & Minou behoudt zich het recht voor om elke uitvoering van een bestelling en/of levering, ongeacht de aard en het niveau van uitvoering, op te schorten of te annuleren in geval van niet-betaling of gedeeltelijke betaling van enig bedrag dat verschuldigd zou zijn door de Klant, in geval van een betalingsgeschil in de loop van de administratie, in geval van een betalingsincident, of in geval van fraude of poging tot fraude met betrekking tot het gebruik van de site www.cocoandminou.com. 
Het bedrijf Coco & Minou behoudt zich het recht voor om ondersteunende documenten van de Klant te vragen alvorens een bestelling te valideren. Als onderdeel van een orderverificatieprocedure kan Coco & Minou de Klant vragen om een reeks ondersteunende documenten per e-mail, post of fax te sturen. De bestelling wordt dan pas gevalideerd na ontvangst en verificatie van de verzonden artikelen. Bij gebrek aan ontvangst, binnen de 15 dagen na het plaatsen van de bestelling, wordt de bestelling automatisch als geannuleerd beschouwd. De Klant kan met een gerust hart zijn aankopen doen; Coco & Minou verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van online verzonden gegevens, in het bijzonder bankgegevens, te verzekeren via haar betalingspartners. De site maakt gebruik van een veilige betalingsmethode SSL (Secure Socket Layer) die de codering van bankgegevens mogelijk maakt tijdens hun verzending via het netwerk. De klant kan zien dat de verzending softwarematig is versleuteld wanneer het hangslotsymbool in zijn browser verschijnt. De transactie wordt uitgevoerd via Mollie of Paypal, die als enige de bankgegevens op de site hebben op het moment van betaling.

8.1 Gespreide betalingen

Alleen aankopen tussen € 100 en € 2.000 komen in aanmerking voor gespreide betaling bij Alma bij de Coco & Minou-handelaar.
Door gespreid te betalen met Alma bij de Coco & Minou handelaar, betaalt de klant geen kosten.
De optie voor betaling in termijnen is alleen beschikbaar voor klanten die in Frankrijk wonen.

8.1.1 Definitie

Woorden die beginnen met een hoofdletter in de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden hebben de volgende definities:

 • Verkoper: Elke rechtspersoon die goederen of diensten verkoopt.

 • Dienstverlener: Alma SAS, met een kapitaal van € 236.426,33, met maatschappelijke zetel te 176 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Nanterre onder nummer 839 100 575.

 • Klant: volwassen natuurlijke persoon of rechtspersoon die aankopen bij Verkoper betaalt via de betaaldienst van Dienstverlener.

 • Geaccepteerde landen: Lijst van landen waaruit het betaalmiddel van de Klant afkomstig moet zijn. Tenzij anders vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, geldt dit alleen voor Frankrijk.

8.1.2 Voorwerp

"Betaling in termijnen" is een betalingsfaciliteit die door de Verkoper aan de Klant wordt toegekend waardoor de betaling van de bestelling kan worden gespreid over meerdere termijnen (2, 3 of 4 termijnen, afhankelijk van de keuze van de Verkoper). Deze betalingsfaciliteit valt niet onder de regelgeving voor consumentenkrediet (cf. art. L311-3 van de Consumentenwet).

De Service Provider biedt technische ondersteuning aan de Verkoper en de Klant voor de implementatie en het beheer van deze betalingsfaciliteit.

8.1.3 Voorwaarden

Toegang tot de betalingsfaciliteit is voorbehouden aan natuurlijke personen (volwassen natuurlijke personen) en beroepsbeoefenaren (rechtspersonen) die in een Aanvaard Land wonen.

Deze mensen moeten in het bezit zijn van een bankkaart zoals Visa, Mastercard, American Express of bankkaarten die zijn uitgegeven in een Geaccepteerd Land, of een bankrekening die wordt aangehouden door een bank die is gevestigd in een Geaccepteerd Land. In geval van betaling per kaart moet deze geldig zijn tot ten minste één maand na de laatste vervaldatum van de betalingsfaciliteit. Kaarten met systematische autorisatie, krediet, prepaid, virtueel of in een land dat niet op de lijst van Aanvaarde Landen staat, worden niet geaccepteerd.

De toegang tot de betalingsdienst is onderworpen aan de beslissing van Alma, die de toegang aan de Klant kan weigeren, met name in geval van vermoeden van fraude of risico van niet-betaling.

De Dienstverlener kan de Klant om meer informatie vragen om zijn toegang tot de betaalfaciliteit te autoriseren. Dit verzoek kan betrekking hebben op het identiteitsbewijs van de Klant of een verzoek om toegang tot de bankrekening van de Klant.

De Klant verbindt zich ertoe dat de Dienstverlener de verschuldigde bedragen van zijn bankrekening kan afschrijven op de data voorzien in de bijzondere voorwaarden.

De Klant gaat ermee akkoord dat de vordering die de Verkoper op hem zal hebben kan worden overgedragen aan een derde.

8.1.4 Ingangsdatum

De Klant materialiseert zijn verzoek om toegang tot de betalingsfaciliteit door op de knop "Betalen in termijnen" (of "Betalen in 2 termijnen", "Betalen in 3 termijnen", "Betalen in 4 termijnen") op de interface van de Aanbieder te klikken. Indien nodig kan de Klant gevraagd worden zijn handtekening te plaatsen.

De Verkoper bevestigt zijn akkoord met deze betalingsfaciliteit door het bericht "Betaling geaccepteerd" of "Geaccepteerd" op de interface van de Dienstverlener. De bestelling van de klant wordt dan gevalideerd en de betalingsfaciliteit wordt onmiddellijk van kracht.

8.1.5 Intrekking

De individuele Klant beschikt over een termijn van veertien kalenderdagen om de ontvangst van zijn bestelling in te trekken. Hij mag gedurende deze veertien dagen:

 • Ga door met de annulering van zijn aankoop: de betalingsfaciliteit wordt dan geannuleerd en alle bedragen die de klant al aan de verkoper heeft betaald, worden aan hem terugbetaald;

 • Zie af van de door de verkoper verleende betalingsfaciliteit en besluit contant te betalen door rechtstreeks contact op te nemen met de serviceprovider op het adres  support@getalma.eu .

In geval van herroeping worden alle door de Klant betaalde kosten aan hem terugbetaald (exclusief de kosten van het terugzenden van de bestelling). Als hij voldoet aan de voorwaarden voor het aanvragen van herroeping beschreven in artikel L121-16-1 van het Wetboek van Koophandel, geniet de professionele klant ook van een herroepingsrecht gedurende een periode van veertien kalenderdagen, volgens dezelfde voorwaarden als voor een bepaalde klant .

8.1.6 Annulering

Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd in overeenstemming met de algemene voorwaarden van de Verkoper, zal het bedrag van de betalingsfaciliteit dienovereenkomstig worden herzien om in overeenstemming te worden gebracht met het nieuwe verschuldigde bedrag.

Indien nodig (bijvoorbeeld in geval van totale annulering van de bestelling), zal de Verkoper de Klant het teveel betaalde terugbetalen.

8.1.7 Beëindiging 

In geval van niet-betaling door de klant op de juiste datum van een verschuldigd bedrag, kan de verkoper het gedane betalingsaanbod beëindigen en onmiddellijke betaling van het volledige resterende bedrag eisen.

Evenzo kan de verkoper het aanbod beëindigen in geval van een valse verklaring van de klant (persoonlijke informatie, bankgegevens). Onmiddellijke betaling van het volledige resterende bedrag kan dan vereist zijn.

Bij bankfraude, georganiseerde fraude of bewezen wanbetaling kan de Dienstverlener de volgende acties ondernemen:

 • voorschot op alle kaarten die aan de Klant zijn gekoppeld;

 • bevriezing van de tegoeden van de Klant om zijn wanbetaling te herstellen;

 • bevriezing van de tegoeden van de Klant om aanvullend onderzoek mogelijk te maken;

 • verzoek tot ontbinding van de verkoop van de Verkoper.

Tegoeden of bankkaarten worden geacht 'verbonden' te zijn met een Klant wanneer de Dienstverlener over voldoende elementen beschikt die een verband bevestigen. Om zijn goede trouw te bewijzen, zal de Dienstverlener zich inspannen om alle elementen te documenteren die deze verbindingen mogelijk maakten, in het bijzonder om ze voor de rechtbank te kunnen voorleggen.

De bevriezing van tegoeden zal waarschijnlijk worden toegepast voor een periode van maximaal 180 dagen (met name in het geval van het gebruik van vervalste documenten) om de teams van de dienstverlener in staat te stellen de onderzoeken uit te voeren die nodig zijn om de feiten vast te stellen. Aan het einde van deze periode wordt het geld kosteloos aan de Klant terugbetaald of ingehouden om een verzuim van de Klant te dekken.

8.1.8 Relaties 

Om uitwisselingen te vergemakkelijken en te stroomlijnen, delegeert de Verkoper het volledige beheer van de betalingsfaciliteit (controle, acceptatie, domiciliëringen, terugbetaling, inning) aan de Dienstverlener. Deze laatste maakt gebruik van gedematerialiseerde communicatiemedia.

De Klant kan deze algemene voorwaarden en bijzondere voorwaarden echter op papier ontvangen als hij ze aanvraagt bij de Dienstverlener.

8.1.9 Bewijs 

De Verkoper, de Klant en de Dienstverlener komen overeen dat de gegevens, bestanden, opnamen of elke bewerking die wordt ontvangen of opgeslagen op een computermedium van de Verkoper of de Dienstverlener, evenals elke uitwisseling tussen de Klant en de Verkoper of de Dienstverlener elektronisch of op een andere gedematerialiseerde manier worden uitgevoerd, vormen het bewijs van de toegekende betalingsfaciliteit.

De Klant erkent dat het klikken op de knop "In termijnen betalen" of het ondertekenen op de interface van de Dienstverlener een volledige en volledige verbintenis van zijn kant inhoudt.

8.1.10 Te late straffen

In het geval van een kenmerkende laattijdige betaling door de Klant, gedefinieerd als een vertraging van meer dan 15 dagen op een vervaldag, behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om boetes voor laattijdige betaling toe te passen van maximaal 8% van de resterende bedragen verschuldigd. .

In het geval de Klant een bedrijf is, is het minimumbedrag van de boete € 40 (forfaitaire vergoeding voor invorderingskosten).

Opmerking: Alma zal haar uiterste best doen om over te gaan tot een minnelijke oplossing van betalingsachterstanden zonder toepassing van deze boetes, op voorwaarde dat de Klant volledig meewerkt in het kader van het proces van oplossing van de onbetaalde bedragen.

8.1.11 Informatie, klachten 

Voor elke vraag met betrekking tot deze voorwaarden, of in geval van een klacht, kan de Klant contact opnemen met de Dienstverlener op het adres:  support@getalma.eu . De Dienstverlener verbindt zich ertoe binnen 48 uur een antwoord te geven.

Lees de voorwaarden op de ALMA-website:  Algemene voorwaarden voor Alma-klanten

 

ARTIKEL 9: LEVERING

9.1. Bezorggebieden

Coco & Minou levert aan de volgende landen van de Europese Unie: 
Frankrijk en Monaco, Duitsland, Luxemburg, Nederland, België, Spanje (exclusief de Balearen), Italië, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Hongarije, Portugal, Bulgarije, Estland, Finland, Griekenland, Litouwen, Letland, Tsjechië, Slowakije, Slovenië en Zweden (met uitzondering van speciale gebieden die belastingvrije verkoop vereisen, met name de DOM/TOM).

Levering buiten de EU is mogelijk na contact per e-mail met onze klantenservice.

Voor meer informatie over levering kan de Klant contact opnemen met de Klantenservice op +33 9 7157 4340 van maandag tot vrijdag, met uitzondering van feestdagen, van 9:00 tot 16:00 uur.

9.2. Leveringsvoorwaarden

De producten worden geleverd op het adres dat door de Klant op het bestelformulier is vermeld. De Klant dient de volledigheid en conformiteit te verifiëren van de informatie die hij aan Coco & Minou verstrekt. Coco & Minou kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele invoerfouten en de gevolgen van vertraging of leveringsfout. In deze context zijn alle kosten die gemaakt worden voor het opnieuw verzenden van de bestelling volledig voor rekening van de Klant. Coco & Minou kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de levering indien deze te wijten zijn aan de onvoorziene en onoverkomelijke gebeurtenis van een derde partij bij het contract of aan een geval van overmacht.

9.3. Tijd om te bezorgen

Voor elke bestelling die online wordt geplaatst via de site www.cocoandminou.com en wordt bevestigd op de site www.cocoandminou.com, zal de bestelling binnen vijf werkdagen worden voorbereid, binnen de limieten van de beschikbare voorraden. Er wordt een e-mail naar de Klant gestuurd wanneer de Producten worden verzonden, op voorwaarde dat het e-mailadres dat is vermeld in het registratieformulier geen fout bevat. Bij ontvangst van deze e-mail kan de Klant rekening houden met de hieronder aangekondigde levertijden van de vervoerders. Levertijden zijn afhankelijk van het volume van de bestelling en het land van herkomst.

In geval van vertraging in de levering van meer dan 7 dagen ten opzichte van de leveringsdatum die op de site is vermeld, afhankelijk van het vervoermiddel dat is gekozen op het moment van het plaatsen van de bestelling en behalve in geval van overmacht, kan de Klant de annulering en terugbetaling van zijn bestelling en zal binnen 14 dagen worden terugbetaald.
Verder deelt Coco & Minou haar Klanten mee dat zon- en feestdagen niet in deze levertijden zijn inbegrepen. In het geval van een bestelling die een of meer niet-beschikbare producten bevat, evenals een of meer beschikbare producten, verzendt Coco & Minou alleen de beschikbare producten van de bestelling en annuleert en vergoedt daarom de niet-beschikbare producten. De dienst zal dan zo spoedig mogelijk contact opnemen met de Klant.

9.4. conditionering

De producten worden zodanig verpakt dat ze voldoen aan de geldende transportnormen en een optimale bescherming van de producten tijdens de levering garanderen. De Klant wordt verzocht dezelfde normen te respecteren bij het retourneren van een product. Elke schade die bij terugkomst aan een product wordt geconstateerd als gevolg van een probleem met het verpakkingsniveau dat niet wordt gerespecteerd, kan leiden tot een gedeeltelijke terugbetaling of niet-terugbetaling van het product in geval van onmogelijkheid van wederverkoop in de staat of in het geval van verergering van de probleem aangegeven techniek.

9.5. Verantwoordelijkheid van de klant voor de verificatie van pakketten bij ontvangst

Coco & Minou herinnert eraan dat het de verantwoordelijkheid van de klant is om hun pakketten bij ontvangst te inspecteren en om eventuele afwijkingen (schade, schade aan het pakket, ontbrekend product in vergelijking met de leveringsbon, kapotte producten, leveringsdatum niet in overeenstemming met de normale bezorgservice) te melden tijden, referentiefout, etc. aan Coco & Minou, binnen drie werkdagen. Indien dergelijke vermeldingen niet ter kennis van Coco & Minou zijn gebracht, wordt het product geacht door de Klant te zijn aanvaard en kan het niet het voorwerp uitmaken van enig geschil met betrekking tot de levering ervan.

Om geschillen of problemen met terugbetalingsverzoeken te voorkomen, raadt Coco & Minou haar klanten aan om foto's te maken van het/de afgeleverde pakket(ten) op het moment van levering. Op het moment van levering, elke beschadiging van de verpakking of elk ander duidelijk probleem met het pakket, is het aan de Klant om handgeschreven, nauwkeurige en gedateerde reserveringen te maken alvorens de leveringsbon (vrachtbrief) te ondertekenen. De klant heeft het recht om zijn pakket te weigeren op het moment van levering.

9.6. Vertragingen bij bezorging door vervoerder

In het geval van vertraging in de levering ten opzichte van de door de vervoerders aangekondigde deadlines, stelt Coco & Minou voor om eerst contact op te nemen met de Klantenservice via e-mail op info@cocoandminou.com of telefonisch op +33 9 7157 4340 van maandag tot vrijdag, met uitzondering van openbare feestdagen, van 9.00 tot 16.00 uur, om een geschil of onderzoeksdossier te openen om het pakket te zoeken. De Klant moet het verlies melden binnen 60 werkdagen vanaf de datum die is aangegeven voor de levering van de bestelling. Als het pakket wordt gevonden, wordt het onmiddellijk doorgestuurd naar het huis van de Klant. Indien aan het einde van het onderzoek het pakket niet wordt gevonden, zal de Klant verzoeken om terugbetaling van het betaalde bedrag of vervanging van het verloren artikel.  

 

ARTIKEL 10. MEUBELEN

10.1. Toegankelijkheid 

Het is aan de Klant om bij het plaatsen van de bestelling aan te geven: 
Toegankelijkheid van de vervoerder. Geef aan of een moeilijke toegang (voetgangersstraat, paden enz.) 
Toegankelijkheid van de kinderkamer (lift, voldoende brede trap, etc.)

Let op: bedden, ladekasten en ladekasten zijn volumineus. De Klant zal nota nemen van de details van de volumes en gewichten in het productblad van het artikel of van de klantenservice per e-mail: info@cocoandminou.com of per telefoon: +33 9 7157 4340. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om te controleren dat deze items een lift kunnen binnengaan of via de trap kunnen gaan. Anders moet de Klant op eigen kosten zorgen voor een externe goederenlift of de terugzending van de goederen naar het magazijn.

10.2. Leverings voorwaarden 

Het meubel wordt geleverd op het adres dat door de Klant bij de bestelling is opgegeven

De levering vindt plaats aan de klant op de plaats en op de datum die met de vervoerder is overeengekomen 
Als de Klant het meubilair niet kan ontvangen op de datum die eerder met de vervoerder is overeengekomen, moet hij een nieuwe levering aanvragen bij de klantenservice via e-mail: info@cocoandminou.com; per bericht via de site of per telefoon op +33 9 7157 4340. Coco & Minou verbindt zich ertoe de meubels zo snel mogelijk bij de Klant te bezorgen. Levertijden worden alleen ter informatie gegeven. Overschrijding van levertijden kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding, inhouding of annulering van de bestelling door de Klant. 

Indien het door de vervoerder voorgestelde schema niet past bij de Klant, wordt de afspraak zonder schadevergoeding uitgesteld naar een latere datum.

10.3. receptie 

De door de vervoerder verstrekte leveringsbon (vrachtbrief), gedateerd en ondertekend door de Klant bij aflevering van de producten, geldt als bewijs van transport en levering.

In geval van beschadiging, schokken, geheel of gedeeltelijk verlies of enig ander duidelijk probleem met het pakket, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om handgeschreven, nauwkeurige en gedateerde reserveringen te maken alvorens de leveringsbon (vrachtbrief) te ondertekenen. 
Hij heeft een periode van 24 uur vanaf de levering om de klantenservice per e-mail te informeren: info@cocoandminou.com of per telefoon: +33 9 7157 4340 voor elk hierboven vermeld probleem. 

Door deze voorzorgsmaatregel kunt u, indien nodig, profiteren van de transportverzekering die wij afsluiten. Noteer nooit "onder voorbehoud van uitpakken", deze verklaring heeft geen waarde, het impliceert integendeel dat de pakketten in goede staat zijn ontvangen. Het protest moet worden ingediend op de dag van levering van de goederen in aanwezigheid van de bezorger (die u kan helpen bij het uitpakken van de bestelling) en die samen met u de staat ervan zal controleren.

Na het uitpakken van de producten dient de Klant de staat van de geleverde producten te controleren. Hij beschikt over een termijn van 48 uur vanaf de levering om de klantenservice op de hoogte te stellen van elke niet-conformiteit of duidelijk gebrek aan de geleverde producten.

Na deze periode zullen de producten conform en vrij van enig zichtbaar gebrek worden verklaard. 
Na deze periode is elke omruiling uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant. 

Het is aan de Klant om in de vorm van foto('s) elke rechtvaardiging te verstrekken met betrekking tot de realiteit van de geconstateerde gebreken of schade.

De Klant zal ervan afzien zelf in te grijpen of een derde partij te laten tussenkomen om te trachten de situatie te verhelpen. 
In geval van niet-conformiteit of een bewezen zichtbaar gebrek, verbindt Coco & Minou zich ertoe de niet-conforme levering te vervangen. Er kan in geen geval enige schadevergoeding worden geëist. Er wordt gespecificeerd dat voor elk meubel de afwerking kan verschillen, en met name de kleur. Tinten maken deel uit van de productidentiteit en worden als normaal en acceptabel beschouwd. Ze vormen geen geldige reden voor omruiling of terugbetaling. 

10.4. overmacht

Geen van de partijen bij deze Algemene Verkoopvoorwaarden kan aansprakelijk worden gesteld voor de vertraging of het niet nakomen van enige van zijn verplichtingen hieronder. Indien deze vertraging of dit verzuim het directe of indirecte gevolg is van een geval van overmacht zoals - ter informatie, maar niet ter beperking:

-     Het optreden van een natuurramp (aardbeving, storm, brand, overstroming, enz.),

-     Van een gewapend conflict (oorlog, burgerlijke onrust, enz.),

-     Een arbeidsconflict, een dwingend bevel van de overheid (invoerverbod, enz.),

-     Verstoring van transport en/of levering van Grondstoffen of een bedrijfsongeval (machinestoring, explosie, enz.)

Dat wil zeggen het optreden van een gebeurtenis die de partij die het ondergaat niet had kunnen voorzien, die onafhankelijk zal zijn van haar wil en die zij niet zal kunnen overwinnen ondanks haar ijver en inspanningen om zich ertegen te verzetten.

 

ARTIKEL 11: HERROEPINGS- EN RETOURRECHT

De Klant heeft een termijn van veertien  dagen om zich terug te trekken uit de verkoop, zonder haar beslissing te rechtvaardigen of andere kosten te dragen dan die voorzien in dit artikel.

De wachttijd begint aan het begin van het eerste uur van de eerste dag die volgt:  

-  de dag waarop de Klant, of een door de Klant aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product fysiek in bezit krijgt; 

-       (in geval van een bestelling van meerdere afzonderlijk geleverde producten) de dag waarop de Klant, of een door de Klant aangewezen derde partij anders dan de vervoerder, het laatste product fysiek in ontvangst neemt;

-       (in geval van een bestelling met betrekking tot een product in meerdere partijen of delen) de dag waarop de Klant, of een door de Klant aangewezen derde partij anders dan de vervoerder, de laatste partij of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.

De herroepingstermijn eindigt door het verstrijken van het laatste uur van de laatste dag van de termijn. Als de termijn afloopt op een zaterdag, zondag of dag  feestdag of niet-werkdag, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

De Klant oefent zijn herroepingsrecht uit door Coco & Minou op de hoogte te stellen van zijn herroepingsrecht via  ons retourcentrum . In geval van uitoefening van het herroepingsrecht per e-mail, naar het e-mailadres van de klantendienst van Coco & Minou, wordt haar onverwijld een ontvangstbevestiging van de herroeping gestuurd op een duurzame drager.

De bewijslast van de uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant. 

11.1. voorwaarden

 • Voor leveringen in Europees Frankrijk:

Retourkosten zijn voor rekening van de klant. Retourzendingen moeten worden aangegeven in het klantengedeelte op de site, in het gedeelte "Mijn bestellingen". Per e-mail wordt een e-mail met de retourbon naar de Klant gestuurd. Een deel van dit strookje moet op het retourpakket worden geplakt, het andere deel moet door de klant worden bewaard als bewijs van aanbetaling, waardoor hij een vergoeding voor de producten garandeert tot hun werkelijke marktwaarde in geval van diefstal of verlies van deze goederen .

 • Voor leveringen buiten het vasteland van Frankrijk:

Het bedrijf Coco & Minou beveelt de Klant aan om zijn producten door Colissimo terug te sturen met een aanbeveling of een aanvullende verzekering voor de marktwaarde van de producten, en garandeert hem een vergoeding voor de producten tot hun werkelijke marktwaarde. handelswaar. In alle gevallen geschiedt de terugzending op risico van de Klant. Bovendien is het de verantwoordelijkheid van de klant om elk bewijs van retourzending te bewaren.
Bovendien herinnert Coco & Minou de Klant eraan dat er geen terugbetaling kan plaatsvinden voordat hij vooraf de conformiteit van de staat van het/de item(s) waarop dit verzoek betrekking heeft, heeft ontvangen en gecontroleerd (zie de voorwaarden hieronder uiteengezet).

11.2. Product status

Geretourneerde producten moeten in hun originele staat en in hun geheel (productlabel, accessoires, hoes, enz.) worden geretourneerd. De producten moeten intact zijn, in perfecte staat voor wederverkoop, in een staat van perfecte netheid, ze mogen niet gedragen of gebruikt zijn en mogen geen enkele verslechtering hebben ondergaan. Een beschadigd of incompleet product wordt niet terugbetaald.

11.3. Terugbetaling van retouren

In het geval dat u dit contract herroept, zullen wij alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief leveringskosten (behalve extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u, indien van toepassing, een andere leveringsmethode hebt gekozen dan de goedkopere methode van standaardlevering die door ons wordt aangeboden) zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop we op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen.

Desalniettemin kan Coco & Minou de terugbetaling uitstellen totdat de producten zijn teruggevonden of totdat de Klant het bewijs heeft geleverd van de verzending van deze producten, de behouden datum is die van de eerste van deze feiten. Indien de klant dit bedrag in de vorm van een aankoopbon wil behouden om  gebruiken als aftrekpost van een toekomstige bestelling, moet hij de Klantenservice op de hoogte stellen bij het aanvragen van een retourzending. De initiële verzendkosten van de bestelling worden alleen aan de Klant terugbetaald als de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Wanneer een bestelling wordt geplaatst met een kortingsbon, wordt de waarde van de kortingsbon in mindering gebracht op het bedrag van de creditnota of op de terugbetaling in verhouding tot het bedrag van de bestelde artikelen.

 

ARTIKEL 12: GARANTIES

Overeenkomstig artikel 4 van decreet nr. 78-464 van 24 maart 1978, kunnen de bepalingen hiervan de klant niet de wettelijke garantie ontnemen die de professionele verkoper verplicht hem te vrijwaren van alle gevolgen van verborgen gebreken van het verkochte. Deze clausule is enkel van toepassing in het kader van volledige betaling van de bestelling. De Klant wordt er uitdrukkelijk van op de hoogte gebracht dat Coco & Minou niet de producent is van de producten voorgesteld in het kader van de website www.cocoandminou.com, in de zin van wet n°98-389 van 19 mei 1998 en met betrekking tot de aansprakelijkheid van de maakt producten met gebreken. Bijgevolg kan, in geval van schade aan een persoon of eigendom door een defect in het product, enkel de verantwoordelijkheid van de producent van laatstgenoemde door de Klant worden gevorderd, op basis van de informatie die op de verpakking van het genoemde product staat. Product. Bovendien herinnert het bedrijf eraan dat de producten, diensten en informatie die door Coco & Minou worden aangeboden op geen enkele manier de constante waakzaamheid van volwassenen vervangen. Coco & Minou kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waar de producten worden geleverd. Het is aan de klant om bij de lokale autoriteiten na te gaan wat de mogelijkheden zijn voor het importeren of gebruiken van de producten of diensten die u van plan bent te bestellen.

 

ARTIKEL 13: VERANTWOORDELIJKHEID

De aangeboden producten voldoen aan de geldende Franse wetgeving en de in Frankrijk geldende normen. Coco & Minou kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waar het product wordt geleverd. Het is aan de Klant om bij de lokale autoriteiten na te gaan wat de mogelijkheden zijn om de producten die u van plan bent te bestellen, te importeren of te gebruiken. Coco & Minou kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het ongemak en de schade die verband houdt met het gebruik van het internetnetwerk, zoals in het bijzonder een onderbreking van de dienst, de aanwezigheid van computervirussen of indringers van buitenaf en meer in het algemeen alle gevallen die als overmacht worden aangemerkt of van derden door de rechter. Hypertext-links kunnen verwijzen naar andere sites dan de site www.cocoandminou.com. Coco & Minou wijst alle aansprakelijkheid af in het geval dat de inhoud van deze sites in strijd is met de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen. Coco & Minou kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgschade die zou kunnen voortvloeien uit de aankoop van de producten. Evenzo kan Coco & Minou's aansprakelijkheid onder de verplichtingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden niet worden aangegaan in geval van overmacht zoals gedefinieerd door de Franse rechtbanken.

 

ARTIKEL 14: OVERMACHT

Geen van beide partijen zal zijn contractuele verplichtingen zijn nagekomen, voor zover de uitvoering ervan wordt vertraagd, belemmerd of verhinderd door een toevallige gebeurtenis of overmacht. Worden beschouwd als een toevallige gebeurtenis of overmacht alle onweerstaanbare feiten of omstandigheden, buiten de partijen, onvoorzien, onvermijdelijk, onafhankelijk van de wil van de partijen en die niet kunnen worden voorkomen door deze laatste, ondanks alle redelijkerwijs mogelijke inspanningen. De partij die door dergelijke omstandigheden wordt getroffen, stelt de andere binnen tien werkdagen na de datum waarop zij daarvan kennis krijgt, op de hoogte. Beide partijen zullen dan binnen een maand, tenzij dit door overmacht onmogelijk is, samenkomen om de impact van de gebeurtenis te onderzoeken en overeenstemming te bereiken over de voorwaarden waaronder de uitvoering van het contract zal worden voortgezet.

 

ARTIKEL 15: INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle gegevens van welke aard dan ook, en in het bijzonder de teksten, afbeeldingen, logo's, iconen, afbeeldingen, illustraties, audio- of videoclips, handelsmerken, software, enz. inclusief de onderliggende gebruikte technologieën, die voorkomen op de site www.cocoandminou.com, zijn noodzakelijkerwijs beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht en alle andere intellectuele eigendomsrechten. Als zodanig en in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom, is alleen gebruik voor privégebruik toegestaan, behoudens andere of zelfs strengere bepalingen van het Wetboek van Intellectueel Eigendom. De Gebruiker verbindt zich ertoe om onder deze voorwaarden geen tekst, titel, applicatie, software, logo, merk, informatie of illustratie te reproduceren, samen te vatten, te wijzigen, te wijzigen of te herdistribueren, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Coco & Minou, voor een ander gebruik dan strikt privé, wat elke vertegenwoordiging voor professionele doeleinden of massale herverdeling uitsluit. Evenzo verbindt de Gebruiker zich ertoe de site niet geheel of gedeeltelijk te kopiëren naar een andere site of een intern bedrijfsnetwerk. Elk ander gebruik vormt namaak en wordt gesanctioneerd onder Intellectueel Eigendom, tenzij voorafgaande toestemming van Coco & Minou. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de Coco & Minou-catalogus is strikt verboden. Elke creatie van een hyperlink van een website naar de site www.cocoandminou.com moet uitdrukkelijk worden toegestaan door Coco & Minou. Op eenvoudig verzoek van Coco & Minou dient deze link verwijderd te worden.

 

ARTIKEL 17: VOLLEDIGE VOORWAARDEN

Een wijziging in wet- en regelgeving of een rechterlijke uitspraak waardoor een of meerdere clausules van deze Algemene Verkoopvoorwaarden nietig worden verklaard, tast de geldigheid van deze Algemene Verkoopvoorwaarden niet aan. Een dergelijke wijziging of vaststelling kan de Klant op geen enkele manier toelaten om deze Algemene Verkoopvoorwaarden niet te respecteren.

 

ARTIKEL 18: DUUR EN TOEPASSING

Deze Voorwaarden gelden voor de gehele duur van de online diensten die Coco & Minou aanbiedt. Deze laatste behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopvoorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen. In geval van wijzigingen zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op de bestelling die door een Klant op de Site www.cocoandminou.com is geplaatst, echter deze die door de Klant zijn aanvaard op de dag van het plaatsen van zijn bestelling.

 

ARTIKEL 19: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENREGELING

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Franse recht.

De totstandkoming, interpretatie en gevolgen van elk verkoopcontract dat op de Site wordt aangegaan, worden beheerst door het Franse recht. 

Elke klacht met betrekking tot een verkoop op de Site moet schriftelijk worden ingediend en gericht aan het bedrijf www.cocoandminou.com - Rue Juliette Nevouet 4, 60000 Goincourt. De klacht moet de verzoeken van de Klant en de specifieke feiten uiteenzetten om elk van de verzoeken te rechtvaardigen. Het moet ook bewijs bevatten van de feiten die ter ondersteuning van de beweringen worden aangevoerd.

In het geval van een gerechtelijke beslechting van het geschil, zal de bevoegde rechtbank worden aangewezen in overeenstemming met de bevoegdheidsregels van het Franse recht.

Neem contact op met Coco & Minou:

Per e-mail: info@cocoandminou.com

Telefonisch: +33 9 7157 4340

Per post :

Coco & Kitty
4 Rue Juliette Nevouet
60000 Goincourt
Frankrijk

PRIVACY & VEILIGHEID

Ik ben een sectie met privacy- en veiligheidsbeleid. Ik ben een geweldige plek om uw klanten te informeren over hoe u hun persoonlijke informatie gebruikt, opslaat en beschermt. Voeg details toe, zoals hoe u bankieren van derden gebruikt om de betaling te verifiëren, de manier waarop u gegevens verzamelt of wanneer u contact opneemt met gebruikers nadat hun aankoop met succes is voltooid.

 

De privacy van uw gebruikers is van het grootste belang voor uw bedrijf, dus neem de tijd om een nauwkeurig en gedetailleerd beleid te schrijven. Gebruik duidelijke taal om hun vertrouwen te winnen en ervoor te zorgen dat ze blijven terugkomen naar uw site!

GROOTHANDELVRAGEN

Ik ben een groothandel vragen sectie. Ik ben een geweldige plek om andere retailers te informeren over hoe ze uw prachtige producten kunnen verkopen. Gebruik duidelijke taal en geef zoveel mogelijk informatie om uw bedrijf te promoten en naar een hoger niveau te tillen!

 

Ik ben de tweede paragraaf in uw groothandelsvragen sectie. Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen en mij uit te geven. Het is makkelijk. Klik gewoon op "Tekst bewerken" of dubbelklik op mij om details over uw beleid toe te voegen en wijzigingen aan te brengen in het lettertype. Ik ben een geweldige plek voor u om een verhaal te vertellen en uw gebruikers iets meer over u te laten weten

 

BETAALMETHODEN

- Creditcards / Debetkaarten
- PAYPAL

- Offline betalingen